FSPNET s.r.o. vpVzdálená pomoc

Ochrana osobních údajů

Vážení,
společnost FSPNET s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost FSPNET s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti se zpracováním zakázek a s návštěvou webových stránek společnosti FSPNET s.r.o., jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti FSPNET s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků, klientů zákazníků apod.).

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich dodavatelů a smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, abychom:

 • Zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování,
 • Zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování,
 • Maximálně zabezpečili vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem,
 • V co největší míře zachovali vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv a svobod.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO;
 • Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, atd.;
 • Jiné elektronické údaje: IP adresa;
 • Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, číslo dodavatele/odběratele, výše plateb a jejich historie, zvláštní osobní údaje: údaje o zdravotním stavu, členství v zájmových skupinách, případně další obdobné údaje;
 • Další osobní údaje poskytnuté dodavatelem/odběratelem ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací.

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme zejména od Vás, např.:

 • za účelem přípravy smlouvy, při podpisu připravené smlouvy, během doby trvání smluvního vztahu,
 • při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem a prostřednictvím webového formuláře k registraci,
 • registrací či přihlášením na webové stránky FSPNET s.r.o. nebo pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity a spojuje vaše přihlašovací údaje ze sociální sítě (např. Twitter), shromažďovány budou pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, které jste u poskytovatele sociální sítě povolili s námi sdílet.

Automatický sběr osobních údajů

V některých případech sbírá FSPNET s.r.o. informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek FSPNET s.r.o. a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

 • IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek připojují, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také souhrnně využity k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou zákonem nebo dále uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy,
 • Pro účely plnění našich zákonných povinností,
 • Pro účely našich oprávněných zájmů,
 • Na základě souhlasu pro marketingové využití osobních údajů a zasílání obchodních sdělení.

Ad a) Uzavření a plnění licenční či jiné smlouvy

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, respektive po dobu trvání případných navazujících reklamačních lhůt nebo související komunikace.

Ad b) Plnění právních povinností

Další povinnosti, pro jejichž splnění je nezbytné, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, nám jsou uloženy dalšími právními předpisy České republiky (např. zákonem o účetnictví, daňovými předpisy, autorský zákon) a Evropské unie. Vaše osobní údaje též zpracováváme z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, a případně další osobní údaje poskytnuté odběratelem.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, zpravidla ne déle než po dobu 10 let.

Ad c) Naše oprávněné zájmy

Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinnosti. I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z bezpečnostních, provozních, administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem. Jsou to naše oprávněné zájmy. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, další osobní údaje poskytnuté smluvním partnerem.

Jedná se o následující oprávněné zájmy:

 • Jste-li koncovým uživatelem, který vystupuje jako zástupce vlastníka licence, typicky jste-li zaměstnancem vlastníka licence a vystupujete jako kontaktní osoba v záležitostech licenční smlouvy nebo jste-li členem statutárního orgánu, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem komunikace s vlastníkem licence, případně za účelem komunikace s vámi, zpravidla ohledně uzavření smlouvy s vlastníkem licence, plnění našich smluvních povinností a v záležitostech zákaznické podpory, zejména při řešení případných reklamací nebo požadavků. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, neboť jinak bychom nebyli schopni plnit své smluvní povinnosti vůči vlastníkům licencí našich softwarových produktů.
 • Na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s registrací softwarového produktu, můžeme posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí tlačítka v zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím administračního rozhraní vašeho uživatelského účtu, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte také již při první registraci.
 • Ad d) Souhlas s marketingovým využitím osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

  V rámci marketingové akce se Vás zpravidla též dotazujeme, zda máte zájem nám udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely (a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v daném souhlasu) a s využitím Vašich kontaktních údajů pro zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a další společenské akce.

  Osobní údaje návštěvníka začne společnost FSPNET s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník udělí souhlas k zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a sdělí nám své údaje. Nebude-li souhlas potvrzen, budou údaje poskytnuté klientem bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

  Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti FSPNET s.r.o. (viz níže), tak také na e-mailové adrese: info@fspnet.eu.

  JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A KAM JE PŘEDÁVÁME


  Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

  Se všemi našimi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti. Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

  Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost FSPNET s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost FSPNET s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost FSPNET s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti FSPNET s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@fspnet.eu.

  DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  Při zpracování osobních údajů společností FSPNET s.r.o. nedochází k rozhodování založeným výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost FSPNET s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

  Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost FSPNET s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • (i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost XXX zpracovává;
  • (ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • (iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • (iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  • (v) právo na přenositelnost osobních údajů;
  • (vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

  Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost FSPNET s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti FSPNET s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

  Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost FSPNET s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti FSPNET s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

  Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost FSPNET s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

  KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

  FSPNET s.r.o.
  IČ: 03011356
  sídlo: Dykova 726, 276 01 Mělník
  Zápis v OR: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226174
  Tel.: +420 315 625 551

  Společnost FSPNET s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@fspnet.eu .

  Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 17. 05. 2018.

Copyright  ©   FSPNET s.r.o.
On-line: 6 - Dnes: 53 - Celkem : 265727                home    |    site map    |    about as    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní kancelář Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. BozPoN CZ s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Klouček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories